Diaper zo mu mwenda zikora gute


Ese waba warumvishe inkuru imwe cyangwa nyinshi kubyerekeye pamper zo mu mwenda. Mbega umwanya zitwara mu kuzihanagura! Mbega buryo bigoye cyane kuzifura! Ubira ibyuya n’ imbaraga nyishi bitwara mu kuzitunganya uvanamo amazirantoki cyangwa inkari? Zirahenda! Ibintu byose ni amakabya nkuru kandi ntabwo arukuri, ariko izo ntekerezo zikumeza gukwirakira. Nkatwe twazikoresheje kandi tuzineza uburyo zikora, zisukurwa...

Reusable Diapering 101: Everything You Need To Know As A Beginner


Reusable diapers are the alternative to disposable diapers, with the added bonus that they are environmentally friendly, baby - friendly and pocket-friendly. Reusable Diapers vs. Disposable Diapers Reusable diapers have certain unique advantages you wouldn’t get from disposable diapers. For one, they are natural - no chemicals. Gentle on the skin, highly absorbent, with no rashes...